หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ผลงาน
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติ อบต.
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
กิจกรรม
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (สสจ.บึงกาฬ) ได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอบต...
 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (สสจ.บึงกาฬ) นายเศรษฐพงค์ พิมพ์ภาค เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน รพ.บุ่งคล้า ได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอบต.โคกกว้าง เพื่อติดตามรับทราบปัญหาแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการออกเหตุร้ายช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยผ่านระบบ 1669 สสจ.บึงกาฬ มาเยี่ยม อบต.โคกกว้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอรสา นาชัยลาน : รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกกว้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้เข้าชมขณะนี้
17
ผู้เข้าชมวันนี้
22
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1303
ผู้เข้าชมทั้งหมด
62567
การตรวจนิเทศติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 22 เดือน พฤกษภาคม พ.ศ.2561
การตรวจนิเทศติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 22 เดือน พฤกษภาคม พ.ศ.2561
กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด
โครงการมอบเงินช่วยเหลือเด็กยากจน
โครงการมอบเงินช่วยเหลือเด็กยากจน
สงกรานต์ ๒๕๖๑ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยยจราจร ถนนปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
สงกรานต์ ๒๕๖๑ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยยจราจร ถนนปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ