หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ผลงาน
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติ อบต.
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
กิจกรรม
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (สสจ.บึงกาฬ) ได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอบต...
 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (สสจ.บึงกาฬ) นายเศรษฐพงค์ พิมพ์ภาค เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน รพ.บุ่งคล้า ได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอบต.โคกกว้าง เพื่อติดตามรับทราบปัญหาแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการออกเหตุร้ายช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยผ่านระบบ 1669 สสจ.บึงกาฬ มาเยี่ยม อบต.โคกกว้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอรสา นาชัยลาน : รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกกว้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
15
ผู้เข้าชมเดือนนี้
865
ผู้เข้าชมทั้งหมด
58518
โครงการถนนสะอาด ตำบลโคกกว้าง
โครงการถนนสะอาด ตำบลโคกกว้าง
โครงการ "เยาวชนรักจริงรอไหว ใส่ใจ ป้องกันรู้ ทันเอดส์" วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดทำโดย สภาเด็กและเยาวชน ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โครงการ "เยาวชนรักจริงรอไหว ใส่ใจ ป้องกันรู้ ทันเอดส์" วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดทำโดย สภาเด็กและเยาวชน ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีในตำบลโคกกว้าง
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีในตำบลโคกกว้าง
กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโคกกว้าง
กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโคกกว้าง
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ