หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ผลงาน
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติ อบต.
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมาชำระภาษีของประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ขึ้นโดยการคิดค้นวิธีการโน้มน้าวหรือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นในการมาชำระภาษีต่าง ๆ เช่น  ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในห้วงระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้  โดยการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษี  ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างเป็นอย่างมาก  ในการนี้จะทำให้การจัดเก็บรายได้  มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  และเป็นนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีและจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย  โดยอาจส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างไม่มีภาษีค้างชำระในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียด
 
 
 
 
นางสาวอรสา นาชัยลาน : รักษาราชการแทนปลัด อบต.โคกกว้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
3
ผู้เข้าชมเดือนนี้
863
ผู้เข้าชมทั้งหมด
53751
อบต.โคกกว้าง ร่วมวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อบต.โคกกว้าง ร่วมวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประชุม จังหวัดเคลื่อนที ณ ห้องประชุม อบต.โคกกว้าง
ประชุม จังหวัดเคลื่อนที ณ ห้องประชุม อบต.โคกกว้าง
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ