หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ผลงาน
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติ อบต.
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ชั้น ๒
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมาชำระภาษีของประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ขึ้นโดยการคิดค้นวิธีการโน้มน้าวหรือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นในการมาชำระภาษีต่าง ๆ เช่น  ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในห้วงระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้  โดยการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษี  ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างเป็นอย่างมาก  ในการนี้จะทำให้การจัดเก็บรายได้  มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  และเป็นนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีและจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย  โดยอาจส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างไม่มีภาษีค้างชำระในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียด
 
 
 
 
นายประยงค์ ศรีใคร : ปลัด อบต.โคกกว้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
37
ผู้เข้าชมเดือนนี้
975
ผู้เข้าชมทั้งหมด
39005
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐"
กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐"
กิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
กิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ