หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ผลงาน
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติ อบต.
งานบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มาลงทะเบียนตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมาชำระภาษีของประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ขึ้นโดยการคิดค้นวิธีการโน้มน้าวหรือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นในการมาชำระภาษีต่าง ๆ เช่น  ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในห้วงระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้  โดยการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษี  ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างเป็นอย่างมาก  ในการนี้จะทำให้การจัดเก็บรายได้  มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  และเป็นนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีและจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย  โดยอาจส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างไม่มีภาษีค้างชำระในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียด
 
 
 
 
นายสุระพันธ์ ผ่านสำแดง : นายก อบต.โคกกว้าง
นายประยงค์ ศรีใคร : ปลัด อบต.โคกกว้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
5
ผู้เข้าชมเดือนนี้
411
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5618
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556 (2)
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556 (2)
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556 (1)
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556 (1)
โครงการประชุมประชาคม ระดับตำบล 2557 - 2559 (2)
โครงการประชุมประชาคม ระดับตำบล 2557 - 2559 (2)
โครงการประชุมประชาคม ระดับตำบล 2557 -  2559 (1)
โครงการประชุมประชาคม ระดับตำบล 2557 - 2559 (1)
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ