Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2/2562 วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
สอบถาม