Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

"จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ ข้าราชการต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม"

 

Do's

Don'ts

1.จงรักภักดีต่อประเทศชาติ รักษาผลประโยชน์และรักษา
ความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

1.ไม่ด้อยค่าความเป็นไทย หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ประเทศชาติ

2.แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์

2.ไม่แสดงกิริยาอาการหรือวาจา ที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่
จงรักภักดีต่อสถาบัณพระมหากษัตริย์

3.นำหลักธรรมตามศาสนาที่เคารพนับถือ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

3.ไม่ลบหลู่ ดูแคลนหรือด้อยค่า ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

4.สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจสืบทอด และทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน

4.ไม่ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจ
ทั้งปวง

5.มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

5.ไม่ควรกระทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
ของชาติ

สอบถาม