Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ทักษา และสมรรถนะที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล กำหนด ปีละ 2 ครั้ง ๆ ได้แก่ 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปีถัดไป 
ครั้้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีเดียวกัน
จัดให้่มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างพร้อมการวิเคราะห์ผล และจัดข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละปี การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำการเลื่อค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตามระเบียบวินัย หลักเกณฑ์
เมื่่อวัน 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564