Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยกองคลังได้ดำเนินการออกพื้นที่เพื่อรับชำระภาษีตามโครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566