Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะฯ ประจำเดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 22-25 สิงหาคม 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลโคกกว้าง