Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สอบถาม