Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง โดยนายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง พร้อมด้วยทีมบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ร่วมประชุมพร้อมประกาศเจตนารมณ์ และถ่ายภาพกิจกรรม “งดรับ งดให้”(No Gift Policy)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส 2566” และ “งดรับ งดให้”(No Gift Policy)