Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง โดยนายเฉลิมอุดมกันต์ พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จำนวน 54 คน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

                วันที่ 3 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง โดยนายเฉลิมอุดมกันต์ พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จำนวน 54 คน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้บุคลากร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

สอบถาม