Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
นายเฉลิม อุดมกันต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

สายด่วนนายก 08 9420 0676
นายพยุ เพียงแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

สายด่วนรองปลัด 08 5199 0455
กิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
e-service
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยราคากลาง
เบี้ยยังชีพ
ประกาศ
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน
สภาเด็กเยาวชน
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการและผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน
ติดต่อสอบถาม
หนังสือราชการ สถ.