Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกกว้าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายศักดิ์ชาย เคนคำพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 063-7386695
นางสาวจิตราพร ผาพานทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 090-2300972
นางสาวขวัญใจ พิมพ์โคตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 085-6464567
นายยศธนา สุริยะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 061-0493488
นางสาวกชพร ทวีแสง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 082-9988727
นายพนม ทองเภา
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 084-4520357
นายมงคล ทุมประเสน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 065-3285628
นายสมจินต์ ภาโสม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 085-6423185
นายเพียร แก้วชัยลี
นักการภารโรง
โทร : 080-7750568
นายชูชาติ ผ่านสำแดง
ยาม
โทร : 099-0710604
นายขุนพิพัฒน์ จริยรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 085-6815805
นายสหัสชัย พรมพิมพ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-3144249
นางสาวกรวิภา กันทะลอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 080-1646914
นางสาวรัตน์ติมา ผ่านสำแดง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-2599606
นางสาวขวัญนภา แสนสฤษี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 063-0905699
นายนพรัตน์ วันเสาร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 096-4143044
สอบถาม