Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
นายนิรันต์ สนองผล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
080-7426325
นายสัญชัย พรมพิมพ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
061-1713797
นายทวี ปัดบุญทัน
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
081-3612442
นางสาวบันดิท เสริฐละออ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
062-1176232
นายสมฤทธิ์ สามารถ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
083-1419961
นายณรงค์ โตดสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
061-5870252
นายมูลชัย ไวยะเลิศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
092-3274992
นางจันทอน สุทธิประภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
089-8434095
นายทวี กล่อมกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
082-3375932