Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายภูวดล สุขรี่
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 062-4598591
นางสาวอัศรา อะโคตรมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-6972424