Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสโรชา แพงมาพรหม
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 093-5953141
นายโชติ กันหาประกอบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-9493322
สอบถาม