Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
นายเอกพล ศรีสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-7514535
-ว่าง-
นักจัดการงานช่าง
นายศุภชิต เพ็ชรอุดม
นายช่างโยธา
โทร : 080-4751370
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสกุล ครุฑนิตย์
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 092-8684498
นายวันชัย พระราช
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 098-1199832
นายพีระพล นรสิงห์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 092-2867699
นายศุภชัย คุณประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 096-8130102
นางสาวกัญญารัตน์ ตงศิลป์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-0547838
สอบถาม