Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
นางสาวศมนวรรณ ผลจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 097-0290692
นางสาวศมนวรรณ ผลจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 097-0290692
นางลำไพ สุวรรณพรม
ครูชำนาญการ
โทร : 086-9462365
นางลัดดา ชัยยุราช
ครูชำนาญการ
โทร : 087-8595099
นางนภารัตน์ กิติวงศ์โกศัย
ครูชำนาญการ
โทร : 091-0643627
นางสาวจิตรฤทัย ศรีพลลา
ครูชำนาญการ
โทร : 087-2181858
นางนิศารัตน์ ลุนอุบล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-1845453
นางกินรี โคตรเครื่อง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-8967712
นางสาวแทมรีน บุญนะรา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : -061 1124699
สอบถาม